Management


The following persons represent the board and senior level management for HNSP::

Chengdong Wang          Chairman & General Manager 
Jianlin Yuan                     Deputy General Manager 
Jianming Lee                  Executive Deputy General Manager 
Wei Zhang                       Deputy General Manager 
Yingpu Wang                  Vice Chairman 
Xiaofeng Yu                     Board Secretary 
Xuguang Wang              Chief Financial Officer 
Liang Hong                     Marketing Director 
Dechun Shi                     Production Director 
Jianjun Jiang                  Deputy General Manager of Peptide API 
Minling Xiong                  Associate Quality Director